OBS!

Den 14 april 2020, beslutade vi att ställa in årets gemensamma nationaldagsfirande, ett beslut som var lätt att ta under rådande omständigheter samtidigt som det också känns tråkigt att behöva bryta den uppskattade traditionen att fira 6 juni tillsammans i Hassela.

När det gäller vår årliga babyuppvaktning så siktar vi på att genomföra denna senare under 2020 men i skrivande stund vet vi inte när det blir (eller upplägg), så anmäla er och håll koll efter information om babyuppvaktningen på vår Facebooksida.

2012-03-27

Framtidsmötena 120327 - 130219

Här följer samtliga mötesanteckningar från Framtidsmötena som hållits på Hasselagården, genom Stiftelsen Hantverk och Utbildning/Entreprenörsskolan i Leksand. 
Kontaktuppgifter till ledarna i projektet finns längst ner på sidan. 

Anteckningar från första allmänna arbetsmötet i Hassela
 2012-03-27 på Hasselagården.

Mötet samlade 39 deltagare från byn.
Michael Högdahl hälsade välkommen till mötet.

Processledarna inledde med att presentera projektet.
Projektet heter Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län.
Av de 6 deltagande bygderna ligger 3 i Dalarna och 3 i Gävleborg/Hälsingland.

Gävleborg:
Hassela, Nordanstigs Kommun
Svågadalen/Ängebo, Hudiksvalls Kommun
Loos, Ljusdals kommun
Dalarna:
Stora Skedvi, Säters kommun
Fors, Alvesta Kommun
Sollerön, Mora Kommun

Urval av deltagande bygder och kommuner har gjorts av respektive länsbygderåd och länsstyrelse. De utvalda bygderna och kommunerna har tackat ja till deltagande.

Finansiärer av projektet är Tillväxtverket 50 % och länsstyrelserna i respektive län 25 % vardera. Kommunerna delfinansierar genom eget arbete i projektet.
Finansieringen av projektledningen. Ekonomiskt stöd till genomförande av åtgärder kommer att sökas på annat vis.
Projekttiden löper till 2013-06-30.

Presentation av projektets utförande.
Projektägare är Stiftelsen Hantverk och Utbildning/Entreprenörsskolan i Leksand.
Projektledare och processledare är Gorden Krmic, kunde inte delta i kvällens möte. Lasse Nygård är processledare tillsammans med Göran Forsén som för anteckningar på mötena och är mentor för butiker och mackar på landsbygden.
Gustaf Plars är student på yrkeshögskolan och praktikant i projektet.
Torbjörn Blomhage, ej närvarade, sköter utvärdering av projektet och redovisar till finansiärerna. Han kommer att söka kontakt med olika aktörer.

Urvalskriterier för bygder/kommuner.
 • Det ska finnas en konstruktiv lokal utvecklingsgrupp.
 • Deltagande kommuner ska aktivt och uttalat stödja landsbygdsutveckling.
 • Det ska finnas utvecklingsbar kommersiell och samhällselig service samt näringsliv.
 • Synergier ska sökas.
 • Vi jobbar enligt Leandermodellen vilket innebär Samverkan för att utveckla och stärka landsbygden s ekonomi genom ett underifrånperspektiv.
Hur kommer utvecklingsprocessen att fortgå?
De kommer att bli minst 6 allmänna arbetsmöten/stormöten där det lokala utvecklingsarbetet från mellanliggande arbetsmöten presenteras. Det här är det första.
Mellan dessa kommer det att hållas arbetsmöten i arbetsgrupper på respektive områden man beslutat att börja bearbeta. Vid det här arbetet finns processledarna från Entreprenörskolan och Ljusdals kommun som resurser.
Under projekttiden arbetar mentorn med den lokala servicen efter behov avseende dagligvaror och drivmedel.

Presentation av stegen i kompetensutvecklingen för att till sist uppnå målen.

Vad ska vi uppnå under projektet?
Det gäller att använda energin på rätt saker, det vi har kotroll över. Vi ska arbeta med det som vi har kontroll över eller har möjlighet att påverka.
Att skylla på riks eller internationella eller andra hinder leder enbart till slöseri av energin.

Problemlösning.
Envar är duktig på att identifiera problem vilka tenderat att lägga sig på hög- Om vi i stället fokuserar på våra önskemål och förverkligar dessa, har vi använt vår energi effektivt och med automatiskt eliminerat våra problem.

Nu kommer vi till kvällens uppgift:
Varför kom deltagarna till kvällens möte och vad tycker man behöver göras för att utveckla bygden långsiktigt.
Ord som någon och alla borde förbjudas. I stället ska personliga pronomen införas, vd kan jag, du och vi bidra till med för att garantera bygdens utveckling. Det ska vara namngivna personer.

Vi har 5 frågor att besvara under projektet:
 • Varför behöver saker göras i bygden på ett nytt sätt?
 • Vad behöver göras för att uppnå dessa?
 • När ska åtgärderna vara genomförda?
 • Vem eller vilka ska få det gjort?
 • Hur ska det gå till?

Allmän fråga till vissa av mötesdeltagarna:
Varför har du kommit till kvällens möte?

I kväll ska vi fokusera på varför.
Uppgiften nu är att söka svar parvis.
Svar på frågan varför kom du hit i kväll?
 1. Intresserad av att utveckla turismen, känns spännande.
 2. För att kusinen uppmanade, intresserad av bygdens utveckling.
 3. Viktigt att Hassela får fortleva och expandera, folk ska komma och stanna, inte bara passera.
 4. Tycker det är viktigt med utveckling och hitta arbetstillfällen i bygden.
 5. Lyssnar
 6. för att bygden ska leva
 7. Ska eventuellt flytta in i byn.
 8. Nyinflyttad och vill lära känna folk
 9. Nyfikenhet om byns framtid.
Man har en förhoppning att kunna leva kvar i sin hembygd och även barnen ska kunna detsamma.

Vad ska göras för bygdens utveckling och fortlevnad?
 1. Utveckla marknadsföring.
 2. Sjukvård, stationerad sköterska. (Landstinget).
 3. Korset, 30 m högt, unikt i norra Europa (pilgrimer). Boende behövs för tillresande. Finns bara bäddar under vintersäsongen på Ski Resort med undantag för grupper.
 4. Infrastruktur, vägar och bussar.
 5. Folk måste förstå att man kan bo i Hassela, pendling åt olika håll, bra. livskvalitet i byn. Inflyttning, Besöksnäring.
 6. Planer finns för älgpark.
 7. Behålla den befintliga utmärkta servicen, kommersiell och samhällelig.
 8. Lokalt producerat till försäljning.
 9. Apoteksfilial.
 10. Satsa på skolan, nu F-5.
 11. Fik och allaktivitetshus inkl toaletter.
 12. Studieförbundsfilial.
 13. Vildmarkssafari, besöksnäringen.
 14. Sänk bensinpriset.
 15. Behålla och utveckla arbetstillfällen, inflyttning, företagande.
 16. Åretruntutveckling av Ski Resort.
 17. Utnyttja naturen för turism och inflyttning.
 18. Skapa lärlingsplatser för blivande entreprenörer, företagande.
 19. Privata utförare inom omsorgen.
 20. Nya företag hushållsnära tjänster.
 21. Seniorboende.
 22. Utveckla Pensionat Björken.
 23. Träffpnkt för alla.
 24. Föreningslivet i byn.

Slutsats:
Det finns många bra upslag att samlas kring i olika arbetsgrupper.
Mötet fortsatte i 3 arbetsgrupper över en kopp kaffe.

Gruppindelning:
 Marknadsföring och turism + inflyttning och boende.
Ansvarig: Johan Henriksson.
Arbetsmöte: tisdag 3 april kl 19, Hasselagården.
Närproducerat och lokalkooperativt.
Ansvarig; Monica Zetterström.
Arbetsmöte; onsdg 11 april kl 18:30 hos Åsa i Fagernäs.
Föreningslivet i olika delar.
Ansvarig: Michel Högdahl.
Arbetsmöte; onsdag 25 april kl 18:30 på Hasselagården.
Skoterklubben genom Anders Strömstedt har ett eget arbetsmöte tisdagen den 10 april kl 18:00 på Torbjörn Jonssons kontor.
Obs! Övriga arbetsgrupper är välkomna att delta i planeringen!

Ett antal områden samlade ingen deltagare varför åtgärden ”parkeras” tills någon vill ta tag i åtgärden.
Dessa är:
 • Sjukvården
 • Infrastrukturen
 • Service, bevaka kommersiell och samhällelig
 • Skolans utveckling och bevarande
 • Företagare, lärlingsplatser
 • Seniorboende

Marie Westin fixar de praktiska till näsa allmänna möte;lokal, fika och inbjudan.

Observera:
Om fler områden är intressanta, är deltagande i flera grupper tillåtna lika som att byta arbetsgrupp om man vill.
Det här gäller för kvällens deltagare och även för dem som inte kunde delta ikväll. Bli med i respektive arbetsgrupp, tid och plats är angivet!

Vi tackar kvällens värdar för berömliga förberedelser och arrangemang samt det mycket breda och engagerande deltagande från byfolket.

Om var och en av kvällens 39 deltagare tar med sig var sig deltagare ytterligare kommer det framtida arbete att gå dubbelt så bra!  
Framför allt vill vi ha med flera ungdomar också!


2:a framtidsmötet  120226


Mötet samlade 23 deltagare från byn. 

Marie Westin hälsade välkommen till mötet.

Mötet inleddes med en visning av den prisbelönta filmen på Youtube om Hasselas vision till 2020.
Kort genomgång av projektet.

Vad har hänt sedan sist.


1.                                Marknadsföring och turism + inflyttning och boende.

Ansvarig: Johan Henriksson
Det första mellanliggande arbetsmötet i arbetsgruppenhölls den 3 april.
Mycket fokus på turism och aktiviteter för att locka hit turister. Johan vill skapa världens största älgpark. Diskussion kring markfrågan.  Olika turistiska besöksmål identifierades. Hur går vi vidare för att marknadsföra dessa?
Inflyttning:
För att skapa inflyttning behövs bättre kollektivtrafik. Man ska kunna bo här och arbetspendla.
Landskap.
Det behöver röjas på byn. 

En bussresa har försökt ordnas från Sundsvall för att visa bygden med dess sevärdheter för potentiella inflyttare men även andra besökare. Tyvärr lockade den för få deltagare. 

Försöka få MC klubbar att åka till byn. Det finns exempel att hämta från Interreg/Kopparleden.

Idag är det lätt för besökare på Ski Resorten att aldrig upptäcka byn då man enligt vägskyltningen ska åka genom byn utan svänga av före. Vägskyltningen i Hassela behöver i största allmänhet ses över.

Ta vara på kommande turistbussar som kommer till Korset genom att dela ut en guide med en slinga man ska köra för att upptäcka alla sevärdheter i bygden.

Nya ägarna på vandrarhemmet ska nischa sig mot cyklister och MC åkare.

Hemsidan/Nordanstigs Turism. Hassela kan läggas där. Byn är av intresse för hela länet för att dra besökare till regionen.

En aktivitetskalender finns på www.hassela.n.nu
Nästa möte i arbetsgruppen blir den 22 maj kl 18,00 på Hasselagården


Årets sommartal blir lördagen 16 juni, talare ej klart.


2.                                Närproducerat och lokalkooperativ.

Ansvarig: Monica Zetterström
Arbetsmöte: Onsdagen den 11 april kl 18,30 i Fagernäs hos Åsa
6 entreprenörer har haft 2 arbetsmöten under april. Man delat upp sig beträffande närproducerat i olika ansvarsområden:
·        Informationsinhämtning, Monica Zetterström
·        Lokalfrågan, Hasse Björk
·        Försäljning, Åsa Stålberg

Det behövs en mobil (flyttbar) försäljningslokal för lokalproducerad mat och annat. 

Det finns ett nätverk med 25 deltagare för lokalproducerat i kommunen. Ulf Sundblad är ansvarig. Hassela ska vara med på nätverkslistan, Ulf fixar.

Stor skillnad på när och härproducerat.

Nästa mellanliggande arbetsmöte i gruppen blir den 9 maj kl 18,30 hos Per och Marie Westin.


3.                                Kommersiell service.

Enda affärerna är butiken och macken.
Göran Forsén ska jobba på området under projektet.


4.                                Övrigt.

Den 28 juni går ett rally med 80 ekipage genom Sverige som kommer att passera (stopp ca 4 timmar för mat och annat) i Hassela. Hur förutsättningarna ser ut för övrigt (t ex publik) är inte känt. Arrangemanget kommer i någon form att utannonseras utöver webben. 

Svenska Hästsällskapet kommer att ha ett race som passerar genom Älgered. Lokalt ansvarig är Ingrid Berg
tel 073-91 06 271.


5.                                Föreningslivet i olika delar.

Ansvarig: Michael Högdahl, kunde tyvärr inte avrapportera pga brandlarm.
Ett mellanliggande arbetsmöte hölls den 25 april.
Arbetshelg 12 – 13 maj på badet.


6.                                Skoterleder.

Skoterklubben genom Anders Strömstedt höll arbetsmöte tisdagen den 10 april kl 18,00 i Torbjörn Jonssons kontor.
2 möten har hållits.Planer finns att binda ihop skoterleder från Medelpad till Funäsdalen.
Gemensamt möte kommer att hållas för samtliga skoterklubbar i Hälsingland i Loos den 22 maj.
Ansökan om projektmedel kommer att göras till kommunen då det här är riktat mot att tillgängliggöra naturen för allmänheten.
Det behöver arbetas på området och kommer att kosta pengar. Lederna ska kunna användas för flera ändamål.

OBS1 Övriga arbetsgrupper är välkommen och delta i planeringen!


Observera:
Om flera områden är intressanta är deltagande i flera grupper tillåtet lika som att byta arbetsgrupp om man vill.
Det här gäller för kvällens deltagare och även för dem sin inte kunde delta ikväll. Bli med i respektive arbetsgrupp, tid och plats är angivet!

 Vi tackar kvällens värdar för berömliga förberedelser och arrangemang samt det breda och engagerade deltagandet från byborna.


Nästa allmänna stormöte blir tisdagen den 12 juni kl 18,30 på Hasselagården.

Marie Westin fixar det praktiska till nästa möte t ex lokal, fika och inbjudan
Kommunens utsedda politiska representant, Monika Olsson ska om möjligt delta.
Leaderföreningen Hälsingebygden, Lars Norin,  kommer att medverka.
Mats Widoff samhällsplaneringschef inbjuds. 

Om var och en av kvällens deltagare tar med sig ytterligare var sin deltagare kommer det framtida arbetet att gå dubbelt så bra!
Framförallt vill vi ha med flera ungdomar också!3:e Framtidsmötet 120612


Anteckningar från det tredje allmänna arbetsmötet i Hassela 2012-06-12 på Hasselagården.

Medverkan av processledarna från Entreprenörskolan i Leksand, Gordon Krmic och Göran Forsén.

20 personer deltog vid mötet, Barbro Björklund medverkade från Nordanstigs kommun.Mötet inleddes med en kort presentation av projektet.

Vid presentationen kom en del frågor och kunskaper upp:

·         Nordanstigs kommun har utvecklingsmedel till föreningar som kan sökas.

·         I år kommer inga sommarjobbare till Hassela frånsett äldreomsorgen. De har tidigare varit ett bra tillskott t ex på badet.

·         Det är slut på medel i Leader Hälsingebygden för den här programperioden. Det dröjer 2 år till nästa.

·         Det är viktigt att det görs en prioriterad lista vad föreningarna vill ha hjälp med från kommunen. Man är oftast beredd till egna arbetsinsatser om man åtminstone får material.

·         Mona Franzén Lundin är Nordanstig kommuns EU samordnare. Hon kan hjälpa till med ansökningar och kontakter t ex till länsstyrelsen. Det finns andra EU bidrag att söka i landsbygdsprogrammet. Var och en kan först lära sig mer om det på länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsidor.

·         Siv Skoglund Degerman har tidigare jobbat på länsstyrelsen och erbjuder sig att vara behjälplig med kunskaper och kontakter.

·         Ulf Sundblad har tidigare gjort ett jättearbete med att hjälpa föreningar att göra bidragsansökningar. Han är för närvarande sjukskriven.Redovisningar från arbetsgrupperna.1.      Marknadsföring och turism + inflyttning och boende.

Ansvarig: Siv Skoglund Degerman tel 073-505 90 08.Kollektivtrafiken är inte tillräcklig så det är svårt att arbetspendla till Sundsvall och Hudiksvall. Genom att man inte kan utnyttja utbudet blir underlaget för litet för kollektivtrafiken vilket leder till ytterligare neddragningar av turer, ett moment 22. Avstånden för arbetspendling kan verka avskräckande men sett till tidsperspektivet kommer man långt t ex på en timme.

Turism och aktiviter. Kommunen jobbar med att bilda en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika orter och samhällsektorer. Det ligger ute bristfällig information om Hassela, t ex restider från Stockholm.

Hemsida: Nordanstig/Turistbyrån, Kontakt Camilla Eriksson kan lägga in ny aktuell information, tel  0652-16175. (Nordanstigs Turism ek för).

Det saknas en lokal hemsida med enkel adress, hassela.nu är ledigt. Det är lättast att googla på Hälsingland och vidare till Hassela.

Inflyttning. (Barbro Björklund). På kommunens hemsida kan lämnas tips och frågor (hamnar hos Barbro). En potentiell inflyttare har frågat varför man ska flytta till Hassela. Mötet kom med många positiva anledningar till att flytta och bo i Hassela.

·         Det finns energi i bygden.

·         Du är välkommen till det engagemang som finns i Hassela.

·         Det finns en gemenskap mellan ungdomar, pensionärer, familjer och företagare.

·         Det finns en rättighet i bygden ”att bara få vara”.

Naturligtvis också det som nästan alla orter säger och har, möjlighet till ett bra boende och vacker miljö!

Siv reagerar positivt som inflyttare på den enorma potentialen och möjligheterna på alla områden och hur hon välkomnats till delaktigheten i bygden.

Öppna landskap. Röjning behöver göras för att främja utsikten över Hasselasjön från vägen mot Bergsjö.

MC klubbar kommer ofta till byn och fikar på macken tack vare goda kontakter och gott bemötande.

Vägskyltningen behöver ändras så besökande kommer ända in till centrum och kan utnyttja utbudet där.

Turistbussar vid Korset. Ett antal är på ingående i sommar. Guider vid Korset behövs, gärna tysktalande. Besökare kan erbjudas mera från byn som t ex mat och boende. Samarbete söks med Fagerhov (ansvarig för Korset).

Flera deltagare behövs i arbetsgruppen.2.      Närproducerat och lokalkooperativ.

Ansvarig: Monica Zetterström tel 073-720 25 03

Inget planerat arbetsmöte, jobbar vidare enskilt.

Hasselavagnen rullar till bygdefester (artikel).

Ännu serveras inget närproducerat.

Ett test är genomfört vid Korset. Mottagandet blev mycket positivt från kunderna. Platsen fungerar bra inför kommande aktiviteter. Gruppen avvaktar över sommaren pga tidsbrist och utveckling av konceptet. Lokalproducerat ska vara grunden i utbudet.

Det finns ett kommungemensamt nätverk för lokalproducerat med ca 25 medlemmar. Gruppen har fått en lista av Ulf Sundblad och en förfrågan om Hassela vill vara med.3.      Kommersiell service

Göran kommer att bistå macken och butiken under projektet efter behov.

Affären är ovanligt väl utrustad, har ett mycket brett serviceutbud och inbjuder till utnyttjande.4.      Föreningslivet i olika delar.

Ansvarig: Michael Högdal.

Badet:

Arbetshelg genomfördes 12 – 13 maj på badet med mycket gott deltagande. På lördagen kom ca 100 personer och på söndagen ca 60 personer trots dåligt väder.  Arbeten utförs i pågående projekt (till nästa sommar) på badet. Servering med fika och kiosk kommer att öppnas i liten skala till sommaren i väntan på golvläggare. Badet med duschar är nu tempererat.

Simskola genomförs i sommar i 2 grupper i första hand för byns barn.

Vattenspinning på torsdagar under sommaren.

Väldigt mycket arbete läggs ned ideellt.

Planer för vintern: besöksmöjlighet några gånger hos Jultomten.

Se mer på:

www.hasselaif.se5.      Skoterleder.

Anders Strömstedt.

Ett gemensamt möte för hela Hälsingland hölls i Loos den 22 maj.

En förening för Hälsingland behöver bildas för att kunna söka bidrag till genomförande av skoterledsprojektet. Det går ut på att sammanbinda lederna från Medelpad hela vägen till Funäsdalen (Nordic Area). Hassela, Ängebo och Loos är utpekade bygder för första genomförande. När dessa är klara med första delen av projektet ska resten av kommundelarna kopplas på. Lederna ska kunna användas till olika ändamål som ex vandring och häst.

Allmänt prioriteras länsöverskridande projekt. Ett projekt i samarbete med Dalarna skulle bli gynnat.

För övrigt kan OSA anställning för att få allmännyttiga arbeten utförda på byn kan sökas med hjälp av kommunen och arbetsförmedlingen.6.      Ny grupp: Rädda skolan och äldreboendet.

Ledare: Sofie Weijosdotter Pettersson tel 070-217 27 79 och Maria Nord tel 0730-41 31 62.Arbetsgrupp med 26 personer är igång för att hindra hotet om nedläggning av äldreboende och om klasserna 4 – 5 läggs ned på skolan (planerat i kommunens ej fastställda budget) medför risk för nedläggning av hela skolan på några års sikt.7.      Ny grupp: Ungdomsaktiviteter.

Ledare: Rickard Näslund tel 070-390 20 52

Första mötet hölls med den nybildade ungdomsgruppen (9 deltagare) och processledarna idag

kl 17,30.

Förslag till aktiviteter:

·         Ungdomsevenemang på badet.

·         Thaiboxning.

·         Paintball.

·         Mer aktiviteter typ FemkampenNästa arbetsmöte för ungdomar mellan 14 – 25 år blir

Torsdagen den 28 juni kl 18.00 på Hembygdsgården (Rickard kollar om det är ledigt).

Inbjudan går ut med Facebook mm.

Projektet står för kostnaden för förtäring, Gordon, Lasse och Göran medverkar.Övrigt: Barbro Björklund försöker få med på nästa möte: Camilla Eriksson Turistbyrån, Lars Norin platschef Leader Hälsingebygden, Anders Nordén näringslivschef och Monica Olsson politiker.

Grupperna behöver synkroniseras. De olika områdena går i många fall in i varandra. Det här ordnas enklast genom de allmänna öppna arbetsmötena.Nästa allmänna arbetsmöte för samtliga arbetsgrupper blir tisdagen 28 augusti kl 19,00 i Hasselagården.Ett ytterligare allmänt stormöte blir tisdagen den 25 september l 18,30 i Hasselagården.

Marie Westin fixar det praktiska till mötena som lokal, fika och inbjudan.Studieresa till Dalarna.

Entreprenörskolan i Leksand kan ta emot studiegrupper till Dalarna på olika områden, en eller två dagar. Det är av största vikt att processledarna får så specifika önskemål som möjligt för att göra resan så givande som möjligt, t ex lokal produktion och försäljning, lokal turismutveckling, servicekooperativ med flera verksamhetsgrenar, friskola på landsbygden mm.Kom med konkreta förslag till Monica Zetterström tel 073-720 2503 eller helst på mail

zetterstrom.monica@gmail.com senast den 27 juni.

Studieresan kommer att kunna anordnas under september alternativt oktober 2012. Skulle det behövas kan tiden påskyndas på något område.


4:e Framtidsmötet 120925Anteckningar från det fjärde allmänna arbetsmötet i Hassela 2012-09-25 på Hasselagården.

Medverkan av processledarna från Entreprenörskolan i Leksand, Gordon Krmic och Göran Forsén.

18 personer deltog vid mötet, Barbro Björklund medverkade från Nordanstigs kommun.

Det framkom ett önskemål att kallelse till mötena distribueras även utanför Hassela centrum.


Ny organisation i föreningen Hasselagården.

Marie Westin:

Föreningen hade årsmöte den 23 september med endast 5 deltagare.

Styrelsen kommer fram ledes att tillämpa ett nytt arbetssätt. Tidigare har man tagit tag i och drivit olika insatser som har behövts lokalt. I fortsättningen kommer man att driva Hasselagården med allt vad det innebär både praktiskt och administrativt.

När andra behov uppstår ställer man upp som en stödjande funktion, t ex att tillhandahålla lokaler, organisera och hjälpa till med kallelser. När någon byinvånare tycker att något behöver greppas måste man själv vara beredd att driva saken och få till sin hjälp andra krafter som vill bidra till lösningar, lika som projektets upplägg. En idé som diskuterats har varit att starta med månadsvisa allmänna möten. Grupperna kan fortsätta på områden som tagits upp i projektet.

Med andra ord ska man ha en liten styrelse för Hasselagården med ett flertal olika arbetsgrupper som jobbar i vart sitt intresseområde.

Det är av största vikt att man ska kunna ha roligt i arbetet. Om man får jobba med det man är intresserad av ger det alltid bäst resultat.

Om alla gör lite kan mycket bli gjort!Enkäten för projektets utvärdering.

För att veta mer om behov och önskemål samt hur det ser ut idag har projektets utvärderare Torbjörn Blomhage sammanställt ett antal frågor. Du som vill vara med och påverka framtiden i Hassela ska naturligtvis svara på frågorna. För att göra det, klicka på länken (håll ned Ctrl) nedan helst nu! Du är helt anonym. Tack på förhand!TURMÖ handlingsplan.

Gordon  berättade om arbetssättet och handlingsplanen TURMÖ.

Den ska:

-          Vara Tidssatt, när åtgärden ska vara klar med datum.

-          Den ska vara Utmanande, sätt en hög målsättning som ändå säkert går att nå.

-          Den ska vara Realistisk att nå.

-          Den ska vara Mätbar, det ska inte finnas tvekan om vilket mätbart mål man kommit överens om.

-          Den ska vara Överenskommen med i möjligaste mån specificerad åtgärd och mål.

Blanketten bifogas digitalt i mötesanteckningarna i Wordformat, lätt att fylla i.


Nya företag.

Gordon informerade om att processledningen i projektet och Entreprenörskolan i Leksand kan vara en stödjande funktion vi nystart av företag.

Barbro informerade om att kommunen har haft en träff med 11 deltagare som ska gå Starta eget kurs. Fyra av deltagarna är från Hassela.


Redovisningar från arbetsgrupperna.


1.      Marknadsföring och turism + inflyttning och boende.

Arbetet har avstannat sedan Siv Skoglund Degerman lämnat ledarskapet efter att ha fått ett nytt jobb.

Man räknar med att Johan Henriksson som är starkt intresserad av arbetet kan ta över, men Johan har för närvarande fullt upp med att starta upp ny verksamhet i Björken from nästa vecka.

Elin Östberg kommer också att vara aktiv i arbetsgruppen.


Kollektivtrafiken

Inget nytt har framkommit, den negativa utvecklingen fortgår. Det förekommer mycket samåkning i bil vid t ex arbetsresor.

Turism och aktiviter.

Maria Nord registrerar hemsidan www.hassela.nu ikväll.

Gruppen för lokalproducerat ansluter from ikväll.

Inflyttning.

Hemsidan ska länka till mäklare.

Barbro har inte fått någon respons från den potentiella inflyttaren som fick anledningar till varför man ska flytta till Hassela.

Öppna landskap.

Röjning har påbörjats i liten skala.

Turistbussar vid Korset.

Föreningen som driver Korset vill skylta om från Ede, vilket medför att besökarna inte kommer till Hassela.

Även skyltningen från Ski resorten bör kompletteras med skylt till byns centrum.

Ett samarbete behöver eftersträvas mellan föreningen och byn för att kunna göra gemensam ansökan om skyltar till Trafikverket via Nordanstigs kommun.

Elin har inte tid att kontakta Korsets styrelse för att diskutera skyltningen. Frågan beror.

Barbro tar med frågan till kommunen. Hela kommunens skyltning ska ses över.


2.      Närproducerat.

Ansvarig: Monica Zetterström har hoppat av pga jobb.

Gruppen jobbar vidare tillsammans med turismgruppen.

Gott och Väl kampanjen arrangeras i hela kommunen 6 – 7 oktober. Mässa ordnas i Hasselagården men även aktiviteter ordnas ute på byn. Massor med deltagare både inne och ute är klara. Mycket stort utbud av lokala produkter, aktiviteter, mat och hantverk.

Kontakta Sonja Sydh om du fortfarande inte har anmält dig.

Det blir omfattande affischering och annonsering av kampanjen.

Projektledaren är från Gnarp.


3.      Kommersiell service

Vid mötet fyllde deltagarna i enkäten beträffande butiken.

Göran sammanställer resultatet och lämnar till Magnus i butiken.


4.      Föreningslivet i olika delar.

Ansvarig: Michael Högdal deltog inte vid kvällens möte.

Se mer på: www.hasselaif.se

Föreningslivet rullar på och man har nu börjat jobba med vinterns aktiviteter.


5.      Skoterleder.

Gruppledaren Anders Strömstedt hade förhinder ikväll.

Barbro informerade om bidragsmöjligheter:

Leader Hälsingebygden har endast medel till små projekt < 25 tkr.

Nordanstigs kommun har utvecklingsmedel med nästa ansökningstillfälle den 1 april vilket man beslutat. Medel kommer då att finnas till åtgärder vintern 2012-2013, Barbro hjälper till med ansökan.


6.      Rädda skolan och äldreboendet.

Ledare: Sofie Weijosdotter Pettersson tel 070-217 27 79 och Maria Nord tel 0730-41 31 62.

Elin:

Arbetet ger litet resultat. Åk 4 – 5 hade planerats flytta till Bergsjö efter nyår men blev inställt. Gruppen vill se en förändring av lokaliseringen av dagis. En samordning av dagis och skola skulle kunna ge besparingar men det kan även finns andra alternativ som ger kostnadsbesparingar. Gruppen har tid på sig till nästa skolstart. Av de olika alternativen man har diskuterat är dock förstahandsalternativet en kommunal skola i Hassela.

Fråga: måste undervisningen vara fysiskt i en skola eller kan den ske på distans digitalt. Därmed skulle man kunna göra inbesparingar framförallt personalkostnader. Skulle vara en utvecklingsåtgärd och positivt för Hassela som en pionjärbygd. Fiber och teknik finns.

Ska utredas och framföras.


7.      Ungdomsaktiviteter.

Göran och Gordon anordnade tillsammans med Rickard Näslund ett första arbetsmöte med 20 ungdomar 28 juni. Vid skolstarten skingrades dock en stor del gruppen.

Ungdomsaktiviteter pågår. LAN planeras till höstlovet. Arbetet med paintboll banan fortsätter.


8.      Studieresa till Dalarna.

Entreprenörskolan i Leksand kan ta emot studiegrupper till Dalarna på olika områden, en eller två dagar. Det är av största vikt att värdarna får så specifika önskemål som möjligt för att göra resan så givande som möjligt, t ex lokal produktion och försäljning, lokal turismutveckling, servicekooperativ med flera verksamhetsgrenar, friskola på landsbygden mm.

Monica Zetterström har klivit av utvecklingsarbetet som en följd av en ny anställning. Den planerade studieresan till Dalarna 25 – 26 oktober skjuts på framtiden. Detta tills någon annan är beredd att greppa frågan lokalt.Studiefrämjandet.

Anders Persson och Bertil Ahlberg från Studiefrämjandet deltog vid kvällens möte.

Man har fått projektpengar för lokal hållbar utveckling i norra Hälsingland. Ett begränsat antal bygder kan delta, Hassela är helt klart intressant.

Projektet syftar till att man ute i de små lokalsamhällena tar sig an att motverka de allt mer akuta klimat och miljöhoten. Dessa förvärras av andra kriser som finans och kommande brist på fossila drivmedel. Kommande brist på livsmedel gör att man måste bevara odlingsmarken.

Framtidsveckan har genomförts, vad som gäller är att det måste finnas flera som vill göra jobbet med hållbar omställning. Här blir de lokala utvecklingsgrupperna allt viktigare aktörer och måste få stöd. Lokalt har man en stark medvetenhet och man har resurser och beredskap att ta itu med problemen. Dock är det ett faktum att för få idag måste göra för mycket vilket inte i längden är hållbart, man förbrukar engagemanget. Det personliga ansvaret är viktigt. Vad kan just du göra för att skapa omställningen.

Kulturen är en annan viktig resurs och drivkraft för att komma igång med utvecklingsarbetet.

Om intresse finns i Hassela kan Studiefrämjandet fylla dagen med t ex workshops för att starta nya processer, exempelvis när Evert Ljusberg kommer till byn. Det gäller att nyttja de tillgängliga resurserna och Studiefrämjandet är beredd att vara en sådan.


Nyinflyttade till Hassela har fått en folder Sök och finn, ett paket med information om utbudet av lokal service. Det gäller att utnyttja det lokala utbudet och därigenom undvika onödiga transporter.

Arbetet med att rädda skolan har egentligen gjorts till nytta för kommunen.

Odlingsmark måste räddas för att klara framtida livsmedelsförsörjning.

Studiefrämjandet är beredda att stötta med uppstarten av processen.

Med ett lokalt engagemang kan man påverka.


Kontakt:
Styrgruppsmöte.

Det blir ett styrgruppsmöte för projektet i Delsbo fredagen den 28 september kl 10 – 14.

Marie Westin och Michael Gradin representerar Hassela.

Barbro Björklund och Ulf Sundblad deltar från Nordanstigs kommun.Mötesanteckningar.

Mötesanteckningarna från samtliga 6 deltagande bygder i projektet ligger nu ute på nätet. Gå in och titta vad som hittills hänt i bygderna, det finns gemensamma utvecklings och arbetsområden.

www.entreprenorskolan.com    Fliken e-centra Fliken Hållbara Servicelösningar Tillväxtverket.Nästa allmänna arbetsmöte för samtliga arbetsgrupper blir

tisdagen 20 november kl 18,30 i Hasselagården.

Hasselagården fixar det praktiska.


5:e Framtidsmötet 121120


Anteckningar från det femte allmänna arbetsmötet i Hassela 2012-11-20 på Hasselagården.

Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna, Lasse Nygård och Göran Forsén.

Mötet samlade 19 deltagare.

Kommunalrådet Monica Olsson och landsbygdsutvecklaren Barbro Björklund medverkade från Nordanstigs kommun samt Ulf Sundblad från föreningsrådet.

Från Länsstyrelsen i Gävleborgs län medverkade Ola Sjöström (företagsstöd) som presenterade sig.

Kontakt: tel. 026-171 281                        ola.sjostrom@lansstyrelsen.se


Inledning.

Barbro Björklund hälsade välkommen till kvällens allmänna arbetsmöte.  

Kort presentation av projektets upplägg och finansiärer.


Information.

Bion i Hasselagården.
Ansvarig: Sylvia Krapf tel. 070-510 6093

Det gamla analoga systemet kommer inte att kunna användas för bion utan man måste gå över till digital teknik vilket kommer att ge ett mycket bredare användningsområde men kräver stora investeringar. I Bergsjö kostade det ca 1,3 Mkr. En arbetsgrupp behöver bildas.

Ulf Sundblad: Ski Resorten skulle möjligen ha intresse av utbudet och sponsra.

Se hemsida:

www.hasselabio.blogspot.com


Fiberutbyggnad.

Det finns statliga pengar att söka för föreningar på landsbygden för utbyggnad av nät.

Just nu står processen stilla för Hassela.


Tips: Lägg ut listor på butiken och macken där folk säger hur man vill ha det och kan göra en preliminär intresseanmälan.


Redovisningar från arbetsgrupperna.


1.     Marknadsföring och turism + inflyttning och boende.

Ansvarig: Maria Östlund tel 070-222 6419

Nästa möte 11 dec kl 18,30 hos Maria Östlund

Man räknar med att Johan Henriksson som är starkt intresserad av arbetet kan ta över, men Johan har för närvarande fullt upp med att starta upp ny verksamhet i Björken.

Elin Östberg kommer att delta i grupparbetet.


Elin och Johan jobbar vidare med varsina projekt.


Kollektivtrafiken

Ingen är beredd att ta tag i området. Parkerad åtgärd.


Turism och aktiviter.

Ansvarig: Marie Westin och Jonas och Sonja

Nästa gruppmöte blir 24 november kl 11,00 på Hasselagården


Det finns en hemsida som heter www.hassela.n.nu som Sonja har gjort och är igång. Innehåller mest länkar. Den beskriver på ett bra sätt företags och föreningsliv i Hassela.


Marie: Det behövs ett beslut vilken gemensam hemsida av alla nuvarande man ska marknadsföra. Mötet diskuterade om en ny ska skapas eller den gamla användas.

Beslut på mötet: www.hassela.n.nu ska användas i fortsättningen av hela Hassela.


Inflyttning.

Önskvärt att någon kontaktar mäklare

Ingen är beredd att ta ansvar för området varför åtgärden parkeras i väntan.


Öppna landskap.

Sune Krans Tel 070-224 1629.

Frukostmöte i den handgripliga arbetsgruppen varje dag.


Man jobbar i en grupp med kombinerade snöskoter och vandringsleder. Lederna har historiskt varit vägar.

Inga problem att få deltagare i röjningen. Mål att röja både mot Medelpad och Härjedalen. Stormen Dagmar ställde till med mycket merarbete, stora träd ligger i vägen och behöver bearbetas.

Många tycker att det görs ett bra jobb.

Ulf Sundblad: Anders Nygren Skogsstyrelsen har börjat titta på vandringsleden. Mål att röja hela leden.


Turistbussar vid Korset.

Problemet har varit att turistbussar inte kommer till byn pga den hittillsvarande skyltningen.

Barbro Björklund:

Kontakt har tagits med styrelsen för Korset. De skyltansvariga har noterat synpunkterna från Hassela. Ingen ny skyltning är gjord, däremot en ansökan med önskemål.

Korset syns bäst på avstånd om man kommer från Hassela centrum.

Bra om någon från Hassela tar kontakt med ordförande för Korset; Tomas Larsson från Jättendal.

Anders Strömstedt tel. 070-206 0008 tar kontakt

Barbro fortsätter att bearbeta på kommunal nivå.

Marie Westin: Ett beslut är taget som medför att skyltningen ska gå genom Hassela mot Korset.


2.     Närproducerat.

Gruppen jobbar vidare tillsammans med turismgruppen.


Sonja: Mässan hölls lördag – söndag kl 11 – 16 med ett antal lokala utställare. Ca 100 besökare sammanlagt.

Reaktioner: många besökare kom utifrån.


Ulf Sundblad: Det jobbas i 3 kommuner i Hälsingland med lokal upphandling av lokala matvaror med hjälp av Upphandling Gävleborg. Man besöker t ex äldreboenden som får ange sina önskemål.3.     Kommersiell service

Rapport från Göran:

Kundenkät kommer att genomföras på butiken. Den kommer att visa önskemål om vad som kan utvecklas. Entreprenörskolan sammanställer resultatet och lämnar till Magnus i butiken varefter åtgärder följer. Inga konkreta åtgärder är planerade i butiken.

Det har uttryckts oro över bensinmackens långsiktiga hållbarhet. Sedan 1 oktober äger Q Star anläggningen och driver den. Drivmedelscisternerna kommer att bytas ut i vår.

Genom övertagandet är drivmedelsförsörjningen tryggad under överskådlig tid.

Butiken och restaurangen drivs vidare som tidigare i privat regi. Det har visat sig att volymen för dagens lunch var för liten och var tvungen att läggas ned. Hamburgeriet finns kvar och pizza görs vissa tider under veckan.

Det är viktigt att fortsätta utnyttja macken som alltid tillhandahåller drivmedel till konkurrenskraftigt pris.

Ännu viktigare är att Örjan får till sig de önskemål om service och produkter som efterfrågas!


4.     Föreningslivet i olika delar.

Ansvarig: Michael Högdal.

Inga gruppmöten hålls utan Michael tar löpande spontana kontakter efter behov.

Se mer på: www.hasselaif.se

Ingen plan för föreningsgemensam träff utan man träffas spontant.

Lasse önskar att man kan hålla ett föreningsgemensamt möte innan nästa allmänna möte.

IF är egentligen en byförening och inte en idrottsförening. De flesta Hasselaborna är medlemmar.


Badet fortsätter sin utveckling i pågående projekt av Vattenland, ett Lekland för barn 2 – 12 år. Hembygdsgården är involverad i projektet såsom närmaste granne. Omklädningsrum och duschar samt att badet tempererades tillkom i somras. Det kom fler besök och gav ökade intäkter i somras trots dåligt väder. Bra sponsring från olika håll och mycket ideellt arbete läggs ned.

Bassängtäckning har kunnat inhandlas med kommunens hjälp och bidrar till lägre uppvärmningskostnad och rengöring.


Fotbollsplanen. Några barn spelar i oorganiserad form. Föreningens bästa byggnad finns vid planen. Förstudie om området kan göras om till camping och hitta kommersiell grund för verksamheten.


Varuhemsändning.

Det finns ett erbjudande från IF att sköta varuhemsändningen från butiken i lokal regi i stället för i den kommunala hemtjänsten. Detta med hjälp av hemsändningsbidraget på 50 % från Länsstyrelsen.

För att IF ska kunna erbjuda tjänsten krävs att kommunen ökar ersättningen till en nivå som motsvarar den verkliga kostnaden. Enligt Tillväxtverkets norm kan ersättningen uppgå till 200 kr per tillfälle och kund. Nämnas kan att Hudiksvalls kommun har höjt sin hemsändningsersättning till 160 kr per tillfälle och kund. Kostnaden finns redan i hemtjänsten men inget bidrag kan erhållas från länsstyrelsen så länge man själv är utförare.

Monica Olsson tar med sig frågan till Nordanstigs kommun.


Återvinning skulle kunna skötas av IF. Även samarbeta om sysselsättning för arbetssökande och integration.


Ulf: Det finns många möjligheter att hitta samverkansmöjligheter mellan kommunen och föreningslivet.

Offentliga upphandlingen behöver också utvecklas. Sociala kriterier bör spela in. Ger följdeffekter ifråga om arbetstillfällen och skatteintäkter.

Det finns 2 sociala företag i kommunen.


Michael: skytteföreningen ska anordna SM i jaktskytte 2013.


Lasse N: Även kvalitén skulle utvecklas genom ett socialt företag som åtar sig hushållsnära uppgifter. Basen för verksamheten skulle kunna finnas i Hasselagården.

Entreprenörskolan kan anordna studiebesök på några sociala företag i Dalarna.


IF har årsmöte den 4 december.

På dagordningen finns varuhemsändning.5.     Skoterleder.

Gruppledare Anders Strömstedt.

Leader Hälsingebygden har endast medel till små projekt < 25 tkr.

Nordanstigs kommun har utvecklingsmedel med nästa ansökningstillfälle den 1 januari alt 1 april. Medel kommer då att finnas till åtgärder vintern 2013-2014, Ulf hjälper till med ansökan.


Den ursprungliga planen är ledsystem från Medelpad till Funäsdalen tvärs genom Hälsingland. Det skapas en huvudled dit alla lokal föreningar kan ansluta. Skyltningen är klar.6.     Rädda skolan och äldreboendet.

Ledare: Sofie Weijosdotter Pettersson tel 070-217 27 79 och Maria Nord tel 0730-41 31 62.


Skolan och förskolan.

Man föreslår en flytt av dagis till skolan för att uppnå en bättre samordning. Ett möte planeras lika som i Ilsbo den 19 november.

Det finns ritningar som visar möjlighet att använda Annexet som förskola. IF är öppna för en lösning.

Ärendet ligger på utbildnings och kulturnämnden.

Tel kontakt från Hassela varje vecka.


Äldreboende.

En grupp har arbetat fram ett förslag. Något trygghetsboende behövs inte.  Gruppen jobbar vidare.

Ansvarig: Sonja

Nästa möte 27 november kl 18 i Björkbacken.7.     Ungdomsaktiviteter.

7 – 9 december är planerat LAN, inbjudan har gått ut över hela kommunen.

Förra gången deltog > 30 ungdomar.

Ulf har varit i kontakt med Hans-Erik Sandström på fd Fiber Optik Valley och Fiberstaden.

Intresse finns även i andra kommundelar som t ex Gnarp. Det gäller att skapa ett effektivt nät med flera LAN sammankopplade. De kan se varandra på duk.

På höstlovet var instruktör inbjuden med utbildning om IP adresser.


Ungdomar ska inbjudas till nästa allmänna möte den 16 januari kl 18,30.


8.     Studieresa till Dalarna.

Ulf Sundblad: andra kommundelar kan vara intresserade.

Entreprenörskolan i Leksand kan ta emot studiegrupper till Dalarna på olika områden, en eller två dagar. Det är av största vikt att värdarna får så specifika önskemål som möjligt för att göra resan så givande som möjligt, t ex lokal produktion och försäljning, lokal turismutveckling, servicekooperativ med flera verksamhetsgrenar, friskola på landsbygden mm.


Styrgruppsmöte.

Ett styrgruppsmöte för projektet hölls i Delsbo fredagen den 28 september kl 10 – 14.

Marie Westin och Michael Gradin representerade Hassela.

Barbro Björklund och Ulf Sundblad deltog från Nordanstigs kommun.


Mötesanteckningar.

Mötesanteckningarna från samtliga 6 deltagande bygder i projektet ligger nu ute på nätet. Gå in och titta vad som hittills hänt i bygderna, det finns gemensamma utvecklings och arbetsområden.

www.entreprenorskolan.com    

Fliken e-centra

Fliken Hållbara Servicelösningar Tillväxtverket.

Mötesanteckningarna ska from nu ut på                       www.hassela.n.nu


Barbro Björklund bjuder in samhällsbyggnadschefen Mats Widoff till nästa allmänna möte.Nästa allmänna arbetsmöte för samtliga arbetsgrupper blir

Onsdagen den 16 januari 2013 kl 18,30 i Hasselagården.

Marie sköter annonsering och affischering och fika.6:e Framtidsmöte 130116
Anteckningar från det sjätte allmänna arbetsmötet i Hassela 2013-01-16.

Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna Lasse Nygård och Göran Forsén (anteckningar).

Barbro Björklund hade anmält förhinder pga sjukdom, Ulf Sundblad representerade Nordanstigs kommun. Samhällsbyggnadschefen Mats Widoff hade anmält förhinder.

Mötet samlade 15 deltagare.


Inledning.

Marie Westin hälsade välkommen till kvällens möte.

Lasse Nygård inledde med att fråga de nya mötesdeltagarna varför de hade kommit till kvällens möte. Om landsbygden inklusive Hassela ska överleva och utvecklas förutsätter det utöver kommunens delaktighet att byborna själva driver utvecklingen.


Information.


Bion i Hasselagården.

Sylvia Krapf kunde inte närvara vid kvällens möte.

Information finns på hemsidan www.hasselabio.blogspot.com

Ett utskick är gjort till samtliga hushåll med uppmaning att komma till ett möte för att bl a diskutera finansiering för utveckling av anläggningen till digital form. Det har gett visst gensvar.


Fiberutbyggnad i Hassela.

Det finns statliga pengar att söka för fiberutbyggnad på landsbygden. För att komma igång behöver en arbetsgrupp bildas för det lokala fotarbetet. Ulf Sundblad har material hur man gjort på andra ställen. En grupp har tidigare varit igång men avstannade pga sjukdom. Man kollade upp kostnaden för hushållen fram till tomtgräns. Hans-Erik Sandström i Hudiksvall har kunskap. Tidigare listor för intresseanmälan finns. En del hushåll i Hassela är redan inkopplade på fibernät inklusive Hasselagården.

Lasse Nygård: Det är viktigt att börja arbetet underifrån och pejla intresset.

Fortsatt arbete:

Fiberstaden äger för närvarande frågan och har haft ett allmänt möte.

Ulf Sundblad skickar materialet till Michael Högdahl som kontaktar Fiberstaden.


Redovisningar från arbetsgrupperna.


1.      Marknadsföring och turism.

Hemsidan.

Arbetet fortgår med Hasselas gemensamma hemsida www.hassela.n.nu

Marie Westin vill att 2 representanter från byns samtliga föreningar kommer på ett arbetsmöte och diskuterar fram fortsatt arbete.

Det som ska arbetas fram är t ex skötsel, innehåll och länkar. Framförallt ska hemsidan länka till respektive förening.


Öppna landskap.

Arbetet håller uppehåll pga det digra snödjupet.


Turistbussar vid Korset.

Det står klart att skyltningen till Korset ska ändras så att trafiken leds genom Hassela. Senaste sommaren kom i genomsnitt 6 turistbussar dagligen med ca 10 besökare var.
2.      Kommersiell service.

Göran Forsén informerade:

Driften av bensinmacken har övergått till Q Star och Örjan Lax har skötselavtal. Driften av servering och butik ligger kvar hos Örjan.

Blanketter för kundenkät på butiken lämnades före jul men har inte blivit utdelad. Vid samtal med Magnus kom man överens om att försöka få ut enkäterna. Svarsfrekvensen brukar vara mycket hög.

Hassela IF har erbjudit sig att överta varuhemsändningen från butiken av hemtjänsten. Om en lokal aktör övertar verksamheten finns möjlighet att får hemsändningsbidrag från länsstyrelsen. Kommunalrådet Monica Olsson tog med sig detta vid förra mötet. Den 30 januari kommer kommunen att besluta om ny varuförsörjningsplan och ta ställning till Hassela IF:s erbjudande.

Det som behövs är en höjning av ersättningen till utföraren, dagens 70 kr/tillfälle ger inte kostnadstäckning. Det kan nämnas att Hudiksvalls kommun höjt ersättningen till 160 kr.


3.      Närproducerat.

Förra mötet informerades om upphandlingsprojektet som pågår genom Upphandling Gävleborg. Det handlar om att anpassa önskemålen till brukarnas önskemål. Det lokala näringslivet/leverantörerna bör involveras och upphandlingen ska inlemma sociala kriterier.


4.      Föreningslivet i olika delar.

Michael Högdahl.

En förstudie pågår för att utveckla och förändra fotbollsplanens användning mot turistiska ändamål.

Badet rullar på, restaurangen värms nu från ny värmeanläggning.

Idrottsföreningen har haft årsmöte, det behövs flera som deltar aktivt.

Det finns planer för en multiarena, en uteanläggning med flera användningsområden växelvis mellan säsonger. Man söker någon som kan ta itu med arbetet.

Det har tidigare sponsrats med begagnade hockeyrinkar i kommunen, en begagnad kan måttanpassas till ändamålet. Beräknad kostnad för multiarenan är 300 tkr. Det är möjligt att söka 25 tkr från Leader för att anlita en projektledare.


Fortsättning efter innevarande projektslut.

Projektet fortsättning kommer att diskuteras vid lunchmöte på macken, Michael kallar. Man har drivit bymöten i Hassela och kommer att fortsätta med det efter projektets slut. Det har gett resultat när det krisat på olika områden. Ibland skulle föreningssamordningen kunna fungera bättre allra helst om man hade en gemensam målbild. Michael tycker att byn är ”lagom” stor; varken för liten eller stor vilket har bidragit till ett bra engagemang. Hemsidan är ett viktigt verktyg och ska vara föreningsgemensam. Anslagstavlorna på Konsum fungerar bra och hålls aktuella. Ett problem är uppslutningen när man kallat till möten. Det är också bekymmersamt att hitta finansiering till olika aktiviteter och åtgärder allra helst när kommunen måste prioritera i sin ekonomi.

Ett föreningsgemensamt möte ska hållas.


5.      Skoterleder.

Arbetet pågår i hela Hälsingland med att knyta Medelpad till Funäsdalen. Hill Clime tävling är genomförd på Resorten med uppskattat resultat. Viktigt att kommersialisera vid sådana tillfällen och skapa intäkter. Förarkurs är genomförd.


6.      Skola och äldreboende.

Ett förslag avseende utvecling av äldreboende i Hassela är lämnat till Nordanstigs kommun.


7.      Ungdomsaktiviteter.

LAN

7 – 9 december genomfördes LAN i Hasselagården med ca 40 deltagare. Det var uppskattat och fungerade bra. Biblioteket fungerade som vilolokal. Ungdomar från hela kommunen kom i åldrarna  13 – 21 år. Det behövs vuxenhjälp men ungdomarna fixar själva utrustningen. Det är en bra umgängesform med bra kamratskap. Tävlingar genomfördes i lag. LAN kommer att upprepas.

Man fick komma och fika utan att delta i LAN.

Datautbildning.

5 kurskvällar kommer att anordnas i dataanvändning. Man kommer t ex att inbjuda genom pensionärsorganisationer. Ungdomar har erbjudit sig att hjälpa till med utbildningen. Ett bra form där generationer möts.


8.      Studieresa till Dalarna.

Entreprenörskolan erbjuder sig att stå som värd vid studieresa till Dalarna. Intressant kan vara de sociala företagen i Vikarbyn och Siljansnäs samt servicekooperativet i Öje med övernattning. Ulf Sundblad tycker att det kunde vara intressant för andra kommundelar i Nordanstigs kommun.

Det är viktigt att vi får reda på så exakt som möjligt vad som är intressant att titta på.


Michael Högdahl undrade vad övriga deltagande bygder i projektet kommit fram till.

-        I Loos har byarådet öppnat ett förenings/ bykontor med en anställd på prov under ett halvår. Macken kommer att helrenoveras.

-        I Svågadalen drivs många smååtgärder framförallt på skolan och med ungdomar. Det pågår också en studie för utveckling av fiskodling och fisketurism i Svågan.

-        I Stora Skedvi planeras för byggande av nytt äldreboende och idrottshall kopplat till utbyggnad av skolan. En plan är lämnad till Säters kommun för strukturering av trafiken och parkeringarna i centrum.

-        I Fors har man tagit tag i skyltning och försköning/städning av centrum. Arbete pågår för att skapa en ny bensinmack.

-        På Sollerön öppnade man sin egen nya bensinmack i september. Nu jobbar man med att ta över fd kommunhuset för användning av både kommun och föreningsliv.


Mötesanteckningar.

Mötesanteckningarna från samtliga 6 deltagande bygder i projektet ligger nu ute på nätet. Gå in och titta vad som hittills hänt i bygderna, det finns gemensamma utvecklings och arbetsområden.

www.entreprenorskolan.com    

Fliken e-centra

Fliken Hållbara Servicelösningar Tillväxtverket.

Mötesanteckningarna finns också på           www.hassela.n.nu
Marie kommer att kalla till lunchmöte på Björken för diskussion om fortsättningen efter projektet.


Kontaktuppgifter till processledarna från Entreprenörskolan i Leksand.


Anteckningar från det sjunde och sista allmänna arbetsmötet i Hassela 2013-02-19.

Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna Lasse Nygård och Göran Forsén (anteckningar).

Från Nordanstigs kommun medverkade Barbro Björklund och samhällsbyggnadschefen Mats Widoff.

Mötet samlade 20 deltagare.


Inledning.

Marie Westin hälsade välkommen till kvällens möte.

Kort projektpresentation av Göran, upplägg och finansiärer.

Om landsbygden inklusive Hassela ska överleva och utvecklas förutsätter det utöver kommunens delaktighet att byborna själva driver utvecklingen.1.      Bion i Hasselagården.

Ansvariga Sylvia Krapf och Sonia Sydh.

Arbetet fortsätter med att söka bidrag och sponsorer. När digitaliseringen är genomförd har man många fler funktioner än bio. T ex kan man anordna konferenser kopplat till Ski resorten. Kommunen är en viktig medspelare. Gruppen behöver lära sig mer på området. Kunskap är en grundförutsättning för att veta hur man kommer vidare. Kontakt kan t ex tas med Bergsjögruppen som genomfört digitaliseringen.

Biograferna har haft gemensamma möten.

Stöd kan komma att sökas från länsstyrelsen med hjälp av Siv Degerman Skoglund.

På andra håll har man digitaliserat med hjälp av Leaderprojekt. Nästa Leaderperiod startar år 2015.


Information finns på hemsidan www.hasselabio.blogspot.com

Ett utskick är gjort till samtliga hushåll med uppmaning att komma till ett möte för att bl a diskutera finansiering för utveckling av anläggningen till digital form. Det har gett visst gensvar.

Uppmaning: Du som är intresserad och/eller har kunskap på området, anslut dig till arbetsgruppen!


2.      Fiberutbyggnad i Hassela.

Det finns statliga pengar att söka för fiberutbyggnad på landsbygden vilket kan hålla ned kostnaden för uppkopplingarna. För att komma igång behöver en arbetsgrupp bildas för det lokala fotarbetet. Ulf Sundblad har material hur man gjort på andra ställen. En grupp har tidigare varit igång men avstannade pga sjukdom. Tidigare listor för intresseanmälan finns. En del hushåll i vissa delar av Hassela är redan inkopplade på fibernät inklusive Hasselagården.


Fortsatt arbete:

Fiberstaden äger för närvarande frågan och har haft ett allmänt möte. Ulf Sundblad ska skicka materialet till Michael Högdahl som kontaktar Fiberstaden.


Mats Widoff: Kommunen vill vara med och bidra till utbyggnaden.

Det är ok att driva arbetet själva men ingen har hittills klarat det utan kommunens medverkan som t ex genom Fiberstaden i Nordanstigs kommun. Det behövs ett antal kunder i ett område för att kunna starta arbetet med att dra stamledningar. Olika linjer diskuteras dvs delar av Hassela. 

Kostnaden blir ca 12 tkr + moms + arbetet på den egna fastigheten. Summan kan delbetalas under ett antal år. Olika aktörer ger olika erbjudanden.


Beslut:

Allmänt informationsmöte ska anordnas med Fiberstaden.

Mats Widoff tar med sig frågan till Nordanstigs kommun och Fiberstaden.

Återkoppling till Marie Westin som fixar lokal i Hasselagården till ett allmänt möte.

Utannonseras av Fiberstaden, Marie kan hjälpa till med att sätta upp affischer.


3.      Marknadsföring och turism.

Hemsidan.

Arbetet fortgår med Hasselas gemensamma hemsida www.hassela.n.nu

Det som ska arbetas fram är t ex skötsel, innehåll och länkar. Framförallt ska hemsidan länka till respektive förening.


Beslut:

Det blir föreningsmöte den 20 mars på Hasselagården. Info behöver spridas om vad som är på gång inkl t ex hemsidan.


Information:

En film är framtagen som är finansierad genom Nordanstigs kommuns utvecklingsmedel, projektägare var Nordanstigs Turism. Filmen som heter Nordanstigs ansikten har premiär torsdag 21 februari.


Öppna landskap.

Arbetet håller uppehåll pga det digra snödjupet.


Turistbussar vid Korset och skyltning.

Det är klart att skyltningen till Korset ska ändras så att trafiken leds genom Hassela. Förra sommaren kom i genomsnitt 6 turistbussar dagligen med ca 10 besökare var.


4.      Kommersiell service.

Göran Forsén och Örjan Lax informerade:


Macken.

Q Star har övertagit drivmedelsförsäljningen inklusive utrustningen kopplad till denna. Örjan får ersättning för daglig skötsel och tillsyn. Drivmedelscisternerna kommer att bytas när markförhållandena tillåter. För övrigt fortsätter driften som vanligt i macken med affär och servering.


Butiken, Konsum.

Göran har tryckt fram ett antal kundenkäter, samma som fylldes i vid ett möte i höstas. Det har inte varit prioriterat att dela ut enkäterna i butiken varför det inte blivit gjort. Butiken måste sköta utdelning och insamling i en förseglad svarslåda och skicka till Entreprenörskolan för sammanställning. Enkäten ger åtgärdsförslag vad som är utvecklingsbart i butiken.

Göran konstaterar att butiken är topputrustad, har ett brett serviceutbud och är välskött.

Varuhemsändning.

Idag sköter hemtjänsten varuhemsändning till de hushåll som inte kan handla själva. Denna ingår nu i hemtjänstens ordinarie arbetsuppgifter. Genom att kommunen själva är utförare kan inte något hemsändningsbidrag utgå från länsstyrelsen.

Hassela IF har erbjudit sig att överta varuhemsändningen mot varuhemsändningsersättning (obs, inte bidrag) varvid kommunen kan söka hemsändningsbidrag med 50 % från länsstyrelsen. För att få ekonomisk bärighet i verksamheten behöver den kommunala ersättningen höjas. Som exempel kan nämnas att Hudiksvalls kommun from 2013 betalar 160 kr/kund och tillfälle.

Meddelande från kommunalrådet Monica Olsson 18 feb: Förslaget till varuförsörjningsplan har varit upp i OL nämnden och deras beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut, med motiveringen att varuförsörjning är en näringslivsfråga. Ärendet kommer på AU den 25 mars för att sen gå vidare till kommunstyrelsen.5.      Närproducerat.

Ett upphandlingsprojet pågår genom Upphandling Gävleborg. Det handlar om att anpassa utbudet till brukarnas önskemål. Det lokala näringslivet/leverantörerna bör involveras och upphandlingen ska inlemma sociala kriterier.


Mats Widoff har en del erfarenhet och kunskap på området. Den enklaste upphandlingen är att bara fråga efter lägsta pris. Om man anstänger sig lite extra och är kreativ, vilket upphandlare i dagens läge gör, kan man inlemma sociala och ekologiska kriterier och därigenom gynna lokala producenter och utförare.

Priset enligt dessa kriterier kan komma att bli högre men inte totalkostnaden som kompenseras t ex av att pengarna stannar inom kommunen. Det brukar också bli bättre leveranser av lokala leverantörer tack vare deras lokalkännedom om behoven. Ett annat mervärde är t ex öppna landskap som ett resultat av lokalproducerat vilket inte syns i priset.6.      Föreningslivet i olika delar.

Michael Högdahl.


Än så länge har man ingen som jobbar med multiarenan. Målsättningen är att förstudien ska vara klar tills nästa Leaderperiod startar 2015.

Det är full fart med att utveckla badet. Bassängtäckning ska inköpas med hjälp av kommunala medel för att förbättra energieffektiviteten. Badet är uppbyggt från grunden och renoverat med medel och insatser från många olika håll i ett Leaderliknande upplägg.

Liknande allianser måste sökas även för andra föreningsverksamheter som också t ex är kopplade till skolan som kan utnyttja faciliteterna.

Makeoverhelg blir på badet som vanligt i maj vilket kommer inbjudan till.


Barbro informerade om Ulf Sundblads kommande åtgärd, LEA.


7.      Skoterleder.

Arbetet pågår i hela Hälsingland med att knyta Medelpad till Funäsdalen.


Skoterturismen ger allt fler besökare till Hassela. Det har varit en bra säsong med tidig och riklig snö och bra leder.

Kopplingen till Svågadalen och Loos har gått bra. Skoterturismen ökar starkt varje år, även från länder långt utanför Sverige. Besökare kommer som regel för ett specifikt ändamål och vill göra något annat roligt på resan som t ex skoterkörning. Mätningar skulle behöva göras.

Övervägande del är ändå lokala skoteråkare.

Lederna kan även användas för andra ändamål som t ex för vandring och ridning, dock inte hela lederna pga diverse hinder som sjöar, älvar, myrar och stängslade djurhagar. Anpassningar behöver göras för de olika ändamålen.


Ett nytt företag har startat under projektet med utgångspunkt från Björken med boende och aktiviteter.8.      Skola och äldreboende.

Ett förslag avseende utveckling av äldreboende i Hassela är lämnat till Nordanstigs kommun.

Det är klar med 4 platser trygghetsboende på Björkbacken from hösten.

Skolgruppen:

Kontakterna pågår fortfarande med kommunen med målsättningen att behålla åk 4 – 5 i Hassela. Träff har hållits med delar av UK nämnden.

Förslaget går ut på kostnadseffektivisering genom sammanslagning av förskolan och skolan. Man är från kommunen positiva till förslaget men ser svårigheter med finansieringen av att bygga om i skolan för förskolan.

Skolgruppen tycker det är tråkigt att man känner sig som en ständig ”krisgrupp”.


9.      Ungdomsaktiviteter.

LAN

LAN hölls i december på Hasselagården och kommer att upprepas.

Just nu är fokus på annat som t ex vintersport och skoteråkning.

Ungdomarna planerar att bygga en egen hemsida under sportlovet.

Datautbildning.

5 kurskvällar kommer att anordnas i dataanvändning för äldre personer. Man har t ex inbjudit genom pensionärsorganisationer. Ungdomar har erbjudit sig att hjälpa till med utbildningen. En bra form av aktivitet där generationer möts.

Ett utbildningspass (grundkurs) är genomfört, fortsätter med 1 gång/vecka. Om det efterfrågas som kommer en fördjupad kurs att ordnas.
Mötesanteckningar.

Mötesanteckningarna från samtliga 6 deltagande bygder i projektet ligger ute på nätet. Gå in och titta vad som hittills hänt i bygderna, det finns gemensamma utvecklings och arbetsområden.

www.entreprenorskolan.com    

Fliken e-centra

Fliken Hållbara Servicelösningar Tillväxtverket.

Mötesanteckningarna finns också på           www.hassela.n.nuHur uppnår projektet målen?

-        Bygdeutvecklingsprocessen är igång med konkreta planer.

-        Får med företag och medborgare i processarbetet så att de tillsammans utvecklar en servicepunkt.

-        Ungdomars delaktighet

-        Ett nytt företag i bygden med arbetstillfälle har uppnåtts.

-        Kommunens landsbygdsverksamhet fortsätter.

Viktigt att jobba med hela kommunen och aktiva grupperingar.

-        Vidareutveckla kommersiell service.

-        Processarbetet fortsätter.


Referensgruppmöte för projektet blir den 25 – 26 april (lunch till lunch) i Dala Floda.

Inbjudan kommer.

Ett slutseminarium för projektet kommer att anordnas den 16 maj i Leksand. Inbjudan kommer.


Lasse och Göran tackar för uppslutningen under projektet och de 7 allmänna möten som har genomförts och allt det mellanliggande arbetet i de olika arbetsgrupperna.


Kontaktuppgifter till processledarna från Entreprenörskolan i Leksand.
Kontaktuppgifter till utförarna/processledarna, vi finns alltid till hands för stöd, telefon (lämna moblisvar om vi inte svarar) och e-post adresser:
Göran Forsén 070 - 246 88 08
forsen.goran@telia.com

Gordon Krmic 073 – 077 50 01
gordon.krmic@entreprenorskolan.com

Lasse Nygård 070 – 319 94 76
Lasse.nygard@entreprenorskolan.com

Utvärdering:
 Torbjörn Blomhage 070 – 593 90 47
 torbjorn@blomhage.nu

Nordanstigs Kommun; Näringsliv
Barbro Björklund 0652 – 360 16
barbro.bjorklund@nordanstig.se


Tillbaka till startsidan

Info

Denna sida är en informationssida för Hasselagården.
Vill man ha fortlöpande information om bl.a. kommande evenemang och se foton från olika evenemang,, m.m. vänligen se vår sida på Facebook.

Vi skickar även ut evenemangs mail. Vill du också ha? Maila till oss på hasselagarden(a)hotmail.se, och skriv att du vill ha nyhetsbrev.


6 juni 2016

6 juni 2016
6 juni 2015; Cia Olson, Hassela-Hasse & Stefan "bonde söker fru" Hildingsson

.

.
6 juni 2015; Hans och Malin Björk & Stefan Hildingsson grillar till kvällens fest.

.....

.....
6 juni 2015; Mats Skog med vänner

.....

.....
Gycklar Jörgen roar gamla som unga!